Vad är certifiering?

Certifiering betyder att något överensstämmer med en kravspecifikation, norm eller standard. Alltså är ett certifikat ett bevis på kravuppfyllnad.
Men certifiering innebär också att efterlevnaden måste följas upp, det vill säga, man ska regelbundet kontrollera att t.ex. en certifierad person vidmakthåller sina kunskaper eller, för en certifierad produkt, att alla tillverkade exemplar överensstämmer med det certifierade exemplaret.

Certifieringen är också tidsbegränsad. I vår bransch är en giltighetstid på upp till fem år vanligast.
Dessutom sker certifiering under ”ackreditering” av ett ackrediteringsorgan som är en myndighet underställd regeringen. I Sverige heter ackrediteringsorganet Swedac. Enkelt uttryckt kan man säga att certifiering under ackreditering är jämställt med det gamla begreppet ”statlig auktorisation”.

Säkra Fastigheter i sverige AB

Vilka krav ställs för certifiering?

Certifiering av företag

Certifiering av personer

Certifiering av produkter

Certifiering av ledningssystem

Vem ställer kraven och vem tar fram normer?

Det är främst myndigheter som Boverket, Räddningsverket, Brand- och Polismyndigheten samt Försäkringsbolag, Tillverkare och Branschorganisationer som ställer krav på att aktörerna inom säkerhetsbranschen uppfyller vissa krav. Sedan tar experter från ovan nämnda aktörer vid och formulerar kraven i så kallade Normer. Officiella utgivare för normerna är Svenska Stöldskyddsföreningen inom Stöldskyddsområdet och Svenska Brandskyddsföreningen inom Brandskyddsområdet.

Vad är SBSC?

SBSC tillämpar vid certifiering de normer som tagits fram av ovan nämnda normutfärdare. SBSC har ingen egen normverksamhet men är remissinstans vid framtagande av normerna.

Säkra Fastigheter i sverige AB
Säkra Fastigheter i sverige AB