Vad är Certifiering?

Certifiering betyder att något överensstämmer med en kravspecifikation, norm eller standard. Alltså är ett certifikat ett bevis på kravuppfyllnad.

Men certifiering innebär också att efterlevnaden måste följas upp, det vill säga, man ska regelbundet kontrollera att t.ex. en certifierad person vidmakthåller sina kunskaper eller, för en certifierad produkt, att alla tillverkade exemplar överensstämmer med det certifierade exemplaret.

Certifieringen är också tidsbegränsad. I vår bransch är en giltighetstid på upp till fem år vanligast.

Dessutom sker certifiering under ”ackreditering” av ett ackrediteringsorgan som är en myndighet underställd regeringen. I Sverige heter ackrediteringsorganet Swedac. Enkelt uttryckt kan man säga att certifiering under ackreditering är jämställt med det gamla begreppet ”statlig auktorisation”.

Sammanfattningsvis, fyra kriterier skall vara uppfyllda för certifiering: